Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email

Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email

Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ email cho người dùng tài khoản miễn phí và đặt giới hạn cho các gói thương mại hóa. Chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi này vào khoảng ngày 1 tháng 5.
đọc thêm